text size

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

Radio Vatikan odgovorio na kritike Crkvasrp. 11, 201537 1092 Radio Vatikan, koje se promovira kao “Papin glas i glas Crkve u dijalogu sa svijetom“, je bez imalo kritike objavio stavove talijanskog svećenika i moralnog teologa koji poziva Crkvu da se izdigne iz “duge i opresivne sjene svoje negativne tradicije prema seksu“. Da bi kontroverza bila još veća, urednici njemačke redakcije su također objavili veliku provokativnu sliku lezbijskog para koji se ljubi. Otac Martin Lintner, profesor na bogoslovnom fakultetu Brixen i predsjednik Međunarodne udruge katoličkih teologa (INSECT) i Europskog društva za katoličku teologiju, objavio je svoje pro-homoseksualne komentare u tjedniku Die Furche, njemačkom teološkom časopisu, a njemačka redakcija Radio Vatikana ih je uredno prenijela na svojim stranicama.Nakon nekoliko dana, slika je uklonjena iz članka, zatim se vratila, pa je onda opet uklonjena. Urednik njemačkog izdanja Radio Vatikana, otac Bernd Hagenkord, međutim, jasno je izjavio da se ne slaže s kritikama članka, ali sliku je ipak povukao s web stranice. Možda je slika loše odabrana, priznao je na svom blogu, ali objavljivanje Lintnerova mišljenja “zapravo nije bio skandal“.Lintner je objasnio kako je njegov komentar u duhu ranijih izjava pape Franje u stilu “Ako je osoba gay i traži Boga i ima dobru volju, tko sam ja da joj sudim?“, i u skladu s izvješćem nakon prvog tjedna prošlogodišnje Sinode o obitelji. To Izvješće je zapravo djelo liberalne manjine, a izazvalo je veliko protivljenje sinodalnih otaca. I tu se govorilo o “darovima” koje homoseksualnost može donijeti Crkvi. Ali Lintner ide još dalje. On poziva na teološko razumijevanju homoseksualnih čina na temelju odnosa između dvoje ljudi, ali ne na prirodnom zakonu koji je oduvijek bio temelj katoličke osude homoseksualnosti- zbog zatvorenosti rađanju, te stoga u suprotnosti s Božjom namjerom.Lintner kaže da Crkva treba pozvati sve ljude da “sami odrede kako će odgovorno koristiti svoju seksualnost“. Za svaku osobu “osobni sud savjesti ostaje konačni autoritet“. Što se tiče osude koja proizlazi iz Crkve, ona ne promovira individualnu prosudbu, nego samo poslušnost. “Moralna radnja se nikada ne može svesti na etiku poslušnosti“, piše Lintner.Članak u Radio Vatikanu parafrazira Lintnera koji je rekao da stari prirodni zakon moralnosti sada koegzistira (u napetosti) s novim pristupom “osobne presude“. “Argument biološke funkcije rađanja i dalje stoji pored kriterija osobne prosudbe. Posredovanje između prirodnog prava i osobnog rasuđivanja je teško.“Nigdje u članku se ne suprotstavlja Lintnerovim stavovima. Poruka je jasna – stižu promjene: homoseksualci će se priznati kao punopravni članovi Crkve, i to će biti dobra stvar.Hagenkord je na kraju uklonio sliku lezbijskog para, ali je istodobno oštro napao kritičare zbog nedostatka ljubavi prema homoseksualcima. Neki ljudi, piše on na svom blogu- “ne mogu podnijeti da su neki ljudi različiti. A onda smo zapanjeni … što se homoseksualci osjećaju diskriminirano? Još i danas.“Da posjetimo, Hagenkord je bio moderator na konferenciji liberalnih biskupa i drugih visoko pozicioniranih crvenih osoba u Rimu 25. svibnja (vidi ovdje)- kada se razgovaralo o tome kako unaprijediti progresivni program na Sinodi sa pitanjima kao što su homoseksualnost i pričest za razvedene vjernike. Vatican Radio removes photo of lesbians kissing, but editor blasts critics Catholic , Homosexuality , Vatican Radio ROME, July 9, 2015 (LifeSiteNews) –Vatican Radio, styling itself “the Voice of the Pope and the Universal Church,” has reported uncritically the recently published views of an Italian priest and moral theologian calling on the Church to rise from “the long and oppressive shadow of her sex-negative tradition.” Adding to the controversy, the Vatican story ran under a large and provocative picture of two beautiful, young, slender women kissing.Father Martin Lintner, a professor at Brixen Theology College and president of the Internation Network of Societies for Catholic Theology (INSECT for short) and the European Society for Catholic Theology, made his pro-homosexuality comments in Die Furche (the Furrow), a German-language theology journal, under the suggestive title, “Good? Evil?—Beyond?” on July 1.Vatican Radio’s German edition put up its précis the very next day, under the headline “Moral theology: the Church’s sexual teaching is in flux.”Within days, the picture was removed from the article, then it was back, and then again by July 8 it was gone. The editor of the German edition of Vatican Radio, Father Bernd Hagenkord, however, made it clear he disagreed with the criticism the article and picture had attracted. Perhaps the picture was ill-chosen, he admitted in a blog post, but publishing Lintner’s opinion “was not really a scandal.”Lintner presented his piece as very much in the spirit both of Pope Francis’ early comments to the effect of “If a person is gay and seeks God and has good will, who am I to judge him?” and of the midpoint report from last year’s Synod on the Family. The latter report was actually the work of a liberal minority, and drew much opposition from the Synod fathers. It spoke of the “gifts” that homosexuality can bring to the Church.Lintner goes far further. He calls for a theological understanding of homosexual acts based on the relationship between the two people involved, not on the natural law thinking that has always formed the basis of the Catholic condemnation of homosexuality—that it is closed to procreation, and therefore contrary to God’s manifest intention.But Lintner says the Church needs to call on all to practice “a self-determined, responsible use of their sexuality.” For each person “the personal judgment of conscience remains the final authority.” As for the blanket condemnation from the Church, it does not promote individual judgment but obedience. “Moral actions can never be reduced to an ethics of obedience,” wrote Lintner.The Vatican report paraphrases Lintner as saying that the old natural law morality now co-exists in tension with the new, “personal judgment” approach. “The argument of the biological procreation function continues to stand apart from the personal judgment criteria. A mediation between the natural law and the personal reasoning is difficult.”Nowhere does the Vatican report question or contradict Lintner, nor counter his views with those of an orthodox thinker. The message is that change is coming: homosexuals will be recognized as full members of the Church, and this will be a good thing.Hagenkord removed the picture, but blasted critics for their lack of charity towards homosexuals. Some people, he said in his July 6 blog post, “cannot bear it that some people are different. And then we are astonished…that homosexuals feel discriminated? Still today.”Hagenkord was a moderator of a May 25 conference of liberal churchmen in Rome discussing how to advance the progressive agenda at the Synod on issues like homosexuality and communion for the divorced.