text size

Razlikujemo li lažnog od pravog Isusa?

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

Razlikujemo li lažnog od pravog Isusa? Crkvasrp. 8, 20151 836 Postoji lažna slika o Isusu koja naglašava i izolira neke od njegovih učenja i osobina, a isključuje druge. Zbog toga mnogi ljudi umanjuju Isusov moralni nauk na razinu neke nejasne ideje po kojoj bi svi trebali biti dobri i u svemu se slagati. To ne samo da pojednostavljuje Isusa – nego ga trivijalizira.Isus je, opisujući svoju vlastitu službu i razloge zbog kojih ga mrze rekao Pilatu:„Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.“ (Iv 18, 37).Pilat je, rugajući mu se poput sekularista i liberala današnjeg vremena, odgovorio: “Istina! Što je to?“Suprotno istini nije samo nešto s manjkom smisla, ili samo još jedno mišljenje. Suprotno istini je laž. Istina dijeli ljude. Ona ne prihvaća konkurenciju. Istina je da je Isus Gospodin. Sve drugo ne samo da ima manje smisla ili drugačiji pogled – nego je laž.Isus kaže: “Ja sam istina.“ (Iv 14, 6). Kao takvog ne možemo ga svesti na bezopasnog hipija koji ide uokolo govoreći o ljubavi. Je li govorio o tome? Sigurno da je. Ali je također pozvao na izbor – jesmo li za njega ili protiv njega? Izabrati njega znači biti spašen; odabrati protiv njega znači biti osuđen. Isti Isus koji je rekao: “Ljubite jedni druge.” (Iv 13, 34) rekao je i „Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.“ (Iv 8, 24).I danas, kao i nekad morat ćemo prihvatiti zdravo razumski da Isus mnoge ujedinjuje u svojoj istini, ali On također dijeli i razlikuje po toj istoj istini. Isus dakle nije došao da nas “ujedini” u nekom sociološkom smislu. Došao je razlučiti svoje prave sljedbenike od onih koji zapravo slijede svijet ili Sotonu.Sveto pismo je prepuno referenci na činjenicu da Isus, iako želi sve ujediniti u svojoj istini, također postaje izvor podjele u ovom svijetu. A te podjele ne nastaju zbog Njegove krivice, nego zbog lude i tvrdoglave zatupljenost mnogih palih ljudi koji vole tamu više od svjetlosti, laž više od istine, Svijet više od Kraljevstva.Treba imati na umu da je već na samom početku Šimun, držeći dijete Isusa, rekao njegovoj majci Mariji:„Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan.” (Lk 2,34) Sam Isus je rekao: „Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač. Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi. Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.“ (Mt 10, 34-38) I Sveti Petar kaže o Isusu: „Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen,… Stoga stoji u Pismu:Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.“ (1 Pt 2, 4-8)Nakon dolaska Istine na svijet, ono što je lažno mora biti odbačeno. Nakon dolaska Svjetlosti u svijet, tamu treba nazvati njezinim pravim imenom. Nakon što se Put našao na ovom svijetu, sve druge staze su isključene i samo vode u pakao. Slobodni smo izabrati, ali moramo izabrati. Tertium non datur (nema trećeg puta)!Da, u vremenima poput ovih treba se sjetiti činjenice da će nas Isus dijeliti, čak i onda kada nas istovremeno pokušava ujediniti u istini. Ali Istina dijeli. A neke su podjele vrlo neugodne, sežu ravno u naše obitelji. Biti će “vjenčanja” na kojima ne smijemo sudjelovati, okupljanja koja ćemo morati odbiti, druženja koja će morati prestati, potvrda koje ne smijemo izdavati, sukoba u koje moramo ulaziti, i tišine koju ne smijemo tolerirati.Doista, otišli smo predaleko s našom šutnjom – čak i odobravanjem – dok sinovi i kćeri, nećaci, nećakinje, rođaci i prijatelji kohabitiraju u grješnim zajednicama, prestaju ići na misu, razvode se i ponovno vjenčaju, te sudjeluju u brojnim drugim upitnim i nemoralnim radnjama.Mislili smo kako će šutnja donijeti mir. Ali nije. Kompromisi sa svijetom i đavlom ne donose mir nego samo još više zahtjeva za kompromisima. Na kraju procesa smo tihi, mrtvi u našim grijesima, i svijet i đavao imaju više žrtava. Ovaj nered oko nas je nastao u naše vrijeme. Mi koji smo trebali biti proroci ostali smo zatečeni i pitamo se kako je do ovoga došlo. Ali tu nema misterija; nego šutnja s propovjedaonica, šutnja za obiteljskim stolom, i želja za nekim lažnim “mirom u naše vrijeme“.Negdje na putu smo prihvatili i lažni pojam o Isusu, bezopasnom hipiju koji je samo htio da sve bude lijepo i dobro. Ali takav Isus nikada ne bi završio pred Velikim vijećem, odnosno pred Pilatom, ili na križu. Lažni Isus uopće ne bi imao neprijatelje. Lažnog Isusa ne bi nikada napustili zbog učenja o Euharistiji (Ivan 6) ili braku (Matej 19), ili zbog njegovog božanstva (Ivan 8).Lažni Isus je ljubljen u svijetu jer lažni Isus je od ovoga svijeta.No, istina je da je Isus stajao optužen pred Pilatom, osuđen na smrt od svijeta koji ga je mrzio jer nije bio od ovoga svijeta. Sveto pismo govori o Isusu: „Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata. Stoga iziđimo k njemu izvan tabora noseći njegovu muku jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo.” (Heb13, 12-14)Stiglo je vrijeme odluke. Isus je došao dijeliti i pravi Isus želi znati gdje vi stojite – On dijeli one koji su uz Njega od onih koji su uz Svijet. Jesmo li dostojni Isusa i Božje Države? Ili smo jednostavno dostojni grada i kneza ovoga svijeta? The Real Jesus Wants to Know Where You Stand by Msgr. Charles Pope 07/07/2015 Comments (60) There is a false, unbiblical notion of Jesus that emphasizes and isolates some of his teachings and traits, while excluding others. Hence there are many who reduce Jesus’ moral teaching to a vague notion that we should be nice and try to get along. This not only simplifies Jesus — it trivializes him.Jesus, in describing his own ministry and why he was hated so irrationally that even Pontius Pilate had to marvel, said to Pilate: The reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me (Jn 18:37). Pilate scoffed, of course, and like a 21st century secular or libertine, said, “Truth! What is that?” But there is something funny about the truth. The opposite of the truth is not just less meaningful, or just another opinion. The opposite of true, is false. Truth has a way of dividing. It will not abide competitors. That Jesus is Lord, is true. Anything different from this is not just less meaningful or someone else’s view — it is false. Jesus says, “I am the truth” (Jn 14:6). As such he cannot be reduced to a harmless hippie going about speaking of love and inclusion. Did he speak of these things? Surely. But he also summoned us to a choice for him or against him. To choose for him was to be saved; to choose against him was to be condemned. The same Jesus who said, “Love one another” (Jn 13:34) also said, Unless you come to believe that I AM, you will die in your sins (Jn 8:24). In times like these we are going to have to recover a healthy sense that Jesus not only unites many in his truth, but he also divides and distinguishes by that same truth. Myopic and wistful notions that Jesus want us to be nice and get along cannot supersede his command that we love him and put faith in his truth, even if it means our own family disowns us or is “offended” by us. In this sense Jesus did not come to “unite” in some merely sociological sense. He came to distinguish his true followers from those who actually follow the world or Satan. Scripture is replete with references to the fact that Jesus, while desiring to unite everyone in his truth, will also be a source of division in this world. And he will divide not because of any fault of his own, but on account of the foolish obtuseness and stubborn hardness of many fallen humans who prefer darkness to light, lies to truth, and the world to the Kingdom.Consider that even at the beginning Simeon, holding the infant Jesus and blessing them, said to Mary His mother: Behold, this Child is destined for the fall and rise of many in Israel, and for a sign that will be opposed” (Lk 2:34). Jesus himself said: Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person’s enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. (Matt 10:34-38) And St Peter says of Jesus: Come to him, a living stone rejected by men but in the sight of God chosen and precious…For it stands in Scripture: “Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame.” So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, “The stone that the builders rejected has become the cornerstone,” and “A stone of stumbling, and a rock of offense.” They stumble because they disobey the word, as they were destined to do. (1 Peter 2:4-8) Once the Truth comes into the world, what is false must be rejected. Once the Light has come into the world, the darkness must be called by its proper names: confusion and obscurity. Once the Way has come into this world all other paths are excluded and lead only to Hell. Fr. Robert Barron says well and artfully: “Jesus compels a choice.” We are free to choose, but we must choose. Tertium non datur (no third way is given)! Yes, in times like these we are going to have to recover notions that Jesus will divide, even as he seeks to unite us in the truth. We cannot go on clinging to a “Hallmark card theology” of pleasantries about getting along and being “nice.” Jesus did not end up before Pilate and nailed to cross by soft-pedaling the truth. The Truth divides. And some of the divisions are very uncomfortable, reaching right into our families. There are going to be “weddings” we should not attend, gatherings we must refuse, affiliations that must end, affirmations we should not give, confrontations we must make, and silence that is no longer tolerable (if it ever was tolerable).Indeed, we have gone on too long remaining silent — even approving — while sons and daughters, nieces, nephews, cousins and friends cohabitated, stopped attending Mass, got divorced and remarried and engaged in any number of other immoral and questionable practices.We thought being quiet would bring peace. It did not. Compromises with the world and the devil do not bring peace but only demands for further concessions and compromises. At the end of the process we are silent, dead in our sins, and the world and the devil just have more victims. This mess we are in today happened on our watch. We who should be prophets are left shaking our heads and wondering how it got so bad. No real mystery here: silent pulpits, silent dinner tables, and suing for a false “peace in our times.”Somewhere we bought into a notion of a fake Jesus, a harmless hippie who just wanted us to be nice and get along. But that Jesus would never have ended up before the Sanhedrin, or Pilate, or on a cross. The fake Jesus would not have had enemies at all. The fake Jesus would never have many who left him and would no longer follow him because of his teaching on the Eucharist (John 6) or marriage (Matthew 19), or his own divinity (John 8). The fake Jesus is loved by the world because the fake Jesus’ is of this world.But the true Jesus stood accused before Pilate, and was condemned to die by a world that hated him because he was not of the world. Scripture says of Jesus: Jesus suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured! For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. (Heb 13:12-14)It’s time to decide where your loyalty will be. The dividing line of truth is clearer than ever before. The city of this world cannot bear or contain Jesus. Even to kill him they cast him out of the city gates. Are you willing to bear reproach with him and go out and die with him? Am I? It’s decision time. Jesus has come for division and the real Jesus want to know where you stand — to divide those who are with him from those who are with the world. Are we worthy of Jesus and the City of God? Or are we just worthy of the city and prince of this world?