text size

Sveti Ivan Pavao II. ne miruje u borbi za duše

Top comments

{{ annotation.praises_count }} Likes
{{ annotation.creator_alias }}
{{ annotation.creator_score }}

There are no comments yet. Be the first to start comment or request an explanation.

Sveti Ivan Pavao II. ne miruje u borbi za duše Crkvalip. 25, 20152 1042 Glavni egzorcist u Rimu primijetio je da se povećao broj mladih ljudi koji mu dolaze pod utjecajem zla, ali je otkrio kako je u posljednjih nekoliko godina sveti Ivan Pavao II. snažan zagovornik u borbi za duše.Mali, skroman ured u jugozapadnom dijelu Rima predstavlja prilično neugledno mjesto u kojem se odigrava velika borba između dobra i zla. Ali, u ovom malenom uredu, otac Gabriele Amorth je izveo većinu svojih 70.000 egzorcizama u proteklih 26 godina. “Svijet mora znati da Sotona postoji“, rekao je nedavno za Catholic News Agency. “Đavo i demoni su brojni i imaju dvostruke ovlasti, obične i izvanredne.“86-godišnji talijanski svećenik Družbe sv. Pavla i službeni egzorcist Rimske biskupije objasnio je razliku.“Takozvane obične snage zavode čovjeka i distanciraju ga od Boga kako bi ga odvele u pakao. Ovakvo djelovanje se vrši protiv svih muškaraca i žena na svim mjestima i u svim religijama.“Što se tiče izvanrednih ovlasti koje Sotona koristi, vlč. Amorth je objasnio da se tu radi o djelovanju đavla koji se usredotočio posebno na jednu osobu. On kategorizira izražavanje takvog fokusiranja na četiri vrste: đavolska/dijabolička opsjednuća; dijabolična ometanja kao u slučaju oca Pija, koji je bivao pretučen od strane vraga; opsesije koje su u stanju voditi osobu do očaja i opsjednuća, ili kad vrag zauzima prostor, životinju ili čak objekt. Otac Amorth kaže da su takvi izvanredni događaji rijetki, ali u porastu. Posebno je zabrinut zbog broja mladih ljudi koji su pogođeni djelovanjem Sotone kroz sekte, seanse i droge. Ali nikada se ne očajava.“Uz Isusa Krista i Mariju, Bog nam je obećao kako nikada neće dopustiti iskušenja koja nadilaze naše snage.“Stoga nam daje vrlo praktičan vodič koji svatko može koristiti u borbi protiv Sotone.“Đavolska iskušenja se pobjeđuju u prvom redu izbjegavanjem prigode (za iskušenja), jer đavao uvijek traži naše najslabije točke. A, onda, molitvom. Mi kršćani imamo prednost jer imamo Isusovu Riječ, imamo sakramente, molitve Bogu.“Ne iznenađuje da je ime ‘Isusa Krista’ ime koje otac Amorth najčešće poziva za istjerivanje demona. Ali on se također utječe svetim muževima i ženama na nebu za pomoć. Zanimljivo, rekao je da se posljednjih nekoliko godina jedan čovjek posebno istakao kao snažan zagovornik- sveti papa Ivan Pavao II.“Više sam puta pitao demone – ‘Zašto se tako strašite Ivana Pavla II., a dobio sam dva različita odgovora, oba zanimljiva. Jedan od njih je: “jer je poremetio moje planove.” Mislim da se to odnosi na pad komunizma u Rusiji i istočnoj Europi. Slom komunizma.““Drugi odgovor koje mi je dan, je da je ‘on izvukao tolike mlade ljude iz moje ruke’.” Ima toliko mladih ljudi koji su se zahvaljujući Ivanu Pavlu II. obratili. Možda su neki već bili kršćani, ali nisu prakticirali svoju vjeru, ali onda s Ivanom Pavlom II. su se vratili. “Otrgnuo je toliko mladih ljudi iz moje ruke.“ I najmoćniji zagovornik od sviju? “Naravno, Gospa je najsnažnija. Ah, kad zazivamo Mariju! “ “Jednom sam upitao Sotonu: “Ali zašto ste više preplašeni kada zazivam Gospu nego kad zazivam Isusa Krista?” On mi odgovori: “Zato što sam više ponižen kada me pokori ljudsko biće nego kada sam poražen od Njega.“Zagovor živih je također važan, kaže otac Amorth. On podsjeća ljude da je egzorcizam molitva i, kao takva, kršćani mogu moliti za oslobođenje duše ili mjesta od vraga (treba razlikovati službeni egzorcizam od molitve oslobođenja; op. qvc). Međutim, tri stvari su potrebne.“Gospodin im je dao (apostolima) odgovor koji je također za nas egzorciste vrlo važan. On je rekao da za prevladavanje ove vrste demona, morate imati puno vjere, puno moliti i puno postiti. Vjera, molitva i post.” “Posebno je važna vjera, morate imati puno vjere. Kao s iscjeljenjem, Isus je mnogo puta u Evanđelju rekao- nisam vas Ja izliječio. Nego kaže, izliječeni ste zahvaljujući vašoj vjeri. On želi vjeru u ljudima, snažnu i apsolutnu vjeru. Bez vjere ne možete ništa učiniti.“ Rome’s exorcist: St. John Paul II effective against Satan (CNA/EWTN News) The chief exorcist of Rome is seeing a rising number of young people coming under the influence of evil, but he has found in recent years that Blessed John Paul II is a powerful intercessor in the battle for souls. A small, unassuming office in south-west Rome seems a rather ordinary setting in which to play out a grand battle between good and evil. It is here, though, that Father Gabriele Amorth has carried out most of his 70,000 exorcisms over the past 26 years. “The world must know that Satan exists,” he told CNA recently. “The devil and demons are many and they have two powers, the ordinary and the extraordinary.” The 86-year-old Italian priest of the Society of St. Paul and official exorcist for the Diocese of Rome explained the difference. “The so-called ordinary power is that of tempting man to distance himself from God and take him to Hell. This action is exercised against all men and women of all places and religions.” As for the extraordinary powers used by Satan, Fr. Amorth explained it as how the Devil acts when he focuses his attention more specifically on a person. He categorized the expression of that attention into four types: diabolical possession; diabolical vexation like in the case of Padre Pio, who was beaten by the Devil; obsessions which are able to lead a person to desperation and infestation, and when the Devil occupies a space, an animal or even an object.” Fr. Amorth says such extraordinary occurrences are rare but on the rise. He's particularly worried by the number of young people being affected by Satan through sects, séances and drugs. He never despairs though. “With Jesus Christ and Mary, God has promised us that he will never allow temptations greater than our strengths.” Hence he gives a very matter-of-fact guide that everybody can use in the fight against Satan.“The temptations of the Devil are defeated first of all by avoiding occasions (of temptation), because the Devil always seeks out our weakest points. And, then, with prayer. We Christians have an advantage because we have the Word of Jesus, we have the sacraments, prayer to God.”Not surprisingly, ‘Jesus Christ’ is the name Fr. Amorth most often calls upon to expel demons. But he also turns to saintly men and women for their heavenly assistance. Interestingly, he said that in recent years one man – Blessed Pope John Paul II – has proved to be a particularly powerful intercessor. “I have asked the demon more than once, ‘Why are you so scared of John Paul II and I have had two different responses, both interesting. One, ‘because he disrupted my plans.’ And, I think that he is referring to the fall of communism in Russia and Eastern Europe. The collapse of communism.” “Another response that he gave me, ‘because he pulled so many young people from my hands.’ There are so many young people who, thanks to John Paul II, were converted. Perhaps some were already Christian but not practicing, but then with John Paul II they came back to the practice. ‘He pulled so many young people out of my hands.’” And the most powerful intercessor of all? “Of course, the Madonna is even more effective. Ah, when you invoke Mary!” “And, once I also asked Satan, ‘but why are you more scared when I invoke Our Lady than when I invoke Jesus Christ?’ He answered me, ‘Because I am more humiliated to be defeated by a human creature than being defeated by him.” The intercession of the living is also important, though, says Fr. Amorth. He reminds people that exorcism is a prayer and, as such, Christians can pray to liberate a soul or place from the Devil. However, three things are needed. “The Lord gave them (the Apostles) an answer that also for us exorcists is very important. He said that overcoming this type of demon, you need much faith, much prayer and much fasting. Faith, prayer and fasting.” “Especially faith, you need so much faith. Many times also in the healings, Jesus does not say in the Gospel it is me who has healed you. He says, you are healed thanks to your faith. He wants faith in the people, a strong and absolute faith. Without faith you can do nothing.”